Sende o var bu var , falan dedi var , falan anlattı var , peki sende senden ne var?

Sende o var bu var , falan dedi var , falan anlattı var , peki sende senden ne var?